• <table id="ecc2e"><center id="ecc2e"></center></table>

  Daha h?zl?, daha gizli bir internette gezinmekten sadece iki dakika uzaktas?n?z

  DNS: ?nternet Dizini

  DNS: ?nternet Dizini

  ?nternetteki neredeyse her ?ey bir DNS talebiyle ba?lar. DNS, ?nternetin dizinidir. Bir ba?lant?ya t?klad???n?zda, bir uygulama a?t???n?zda, bir e-posta g?nderdi?inizde cihaz?n?z?n yapt??? ilk ?ey dizine sormakt?r: Bunu nerede bulabilirim?

  EEVCXAMPLA.COM:32.35.86.7812.34.56.78E

  Maalesef varsay?lan olarak DNS genellikle yava? ve güvensizdir. ?nternet sa?lay?c?n?z ve interneti gizlice dinleyen herkes ziyaret etti?iniz her siteyi ve kulland???n?z her uygulamay? i?erikleri ?ifreli olsa bile g?rebilir. ürkütücü bir ?ekilde baz? DNS sa?lay?c?lar? ?nternet faaliyetlerinize ili?kin verileri satar veya bunlar? sizi reklam hedefi yapmak i?in kullan?r.

  Bizce bu i?ren?. Sizce de ?yleyse art?k bir alternatif var: www.tenthhot.com

  ?nce Gizlilik: Garantili.

  Verilerinizi asla satmayaca??z veya reklam hedefi olarak kullanmayaca??z. Nokta.

  shopping cart optimized

  IP adresinizi asla kay?tl? tutmayaca??z (di?er ?irketlerin sizi tan?mlamak üzere yapt??? gibi). Bunu laf olsun diye s?ylemiyoruz. Sistemlerimizin bu s?yledi?imizi yerine getirdi?inden emin olmak i?in y?ll?k olarak sistemlerimizi denetlemek üzere KPMG bulunduruyoruz.

  A??k?as? internette ne yapt???n?z? bilmek istemiyoruz; bu bizi ilgilendirmez ve bunu sa?lamas? i?in gereken teknik ad?mlar? att?k.

  Di?er her ?eyden daha h?zl?.

  www.tenthhot.com’i internetin en h?zl? DNS dizini olacak ?ekilde kurduk. Bunu sadece biz s?ylemiyoruz. Ba??ms?z DNS monit?rü DNSPerf, www.tenthhot.com’i dünyan?n en h?zl? DNS servisi se?ti.

  ?nternette yapt???n?z neredeyse her ?ey bir DNS talebiyle ba?lad??? i?in tüm cihazlar?n?zda en h?zl? DNS dizinini se?mek internette yapt???n?z neredeyse her ?eyin h?z?n? art?racakt?r.

  * March, 2020

  14.96ms
  www.tenthhot.com
  20.17ms
  Cisco OpenDNS
  35.29ms
  Google Public DNS
  59.46ms
  Verisign

  www.tenthhot.com kurulumu iki dakika sürer ve teknik beceri veya ?zel bir yaz?l?m gerektirmez. Bilgisayar konusunda acemi olsan?z bile kolay takip edilen kurulum rehberi i?in cihaz?n?z? a?a??dan se?in.

  1. A??k Sistem Tercihleri.
  2. DNS Sunucular?n? aray?n ve a??l?r menüden se?in.
  3. DNS Sunucusu eklemek i?in + dü?mesine t?klay?n ve www.tenthhot.com girin
  4. +’e tekrar t?klay?n ve 1.0.0.1 girin (Bu alternatiftir.)
  5. +’e tekrar t?klay?n ve 2606:4700:4700::1111 girin (Bu alternatiftir.)
  6. +’e tekrar t?klay?n ve 2606:4700:4700::1001 girin (Bu alternatiftir.)
  7. Tamam ve ard?ndan Uygula üzerine t?klay?n.
  8. Haz?rs?n?z! Cihaz?n?z art?k daha h?zl?, daha gizli DNS sunucular?na sahip ????
  Mobil uygulamay? indirin

  Bu ad?mlar Ubuntu i?in olsa da, ?o?u Linux da??t?mlar?, DNS ayarlar?n? A? Y?neticisi arac?l???yla yap?land?r?r. Alternatif olarak DNS ayarlar?n?z /etc/resolv.conf’da belirlenebilir.

  1. Sol menü ?ubu?undaki Uygulamalar simgesine t?klay?n.
  2. Ayarlar ve ard?ndan A? üzerine t?klay?n.
  3. Sa? k?s?mda internet ba?lant?n?z? bulun, ard?ndan ara?/di?li simgesine t?klay?n.
  4. DNS ayarlar?n?z? g?rüntülemek i?in IPv4 veya IPv6 sekmesine t?klay?n.
  5. DNS giri?indeki “Otomatik” dü?mesini Kapal? olarak ayarlar?n.
  6. DNS giri?leri alan?na www.tenthhot.com DNS adreslerini girin:
   • IPv4 i?in: www.tenthhot.com ve 1.0.0.1
   • IPv6 i?in: 2606:4700:4700::1111,2606:4700:4700::1001
  7. Uygula üzerine t?klay?n ve ard?ndan taray?c?n?z? yeniden ba?lat?n.
  8. Haz?rs?n?z! Cihaz?n?z art?k daha h?zl?, daha gizli DNS sunucular?na sahip ????
  1. Ba?lat menüsüne t?klay?n, ard?ndan Kontrol Paneli üzerine t?klay?n.
  2. A? ve ?nternet üzerine t?klay?n.
  3. Adapt?r Ayarlar?n? De?i?tir üzerine t?klay?n.
  4. Ba?l? oldu?unuz Kablosuz a?a sa? t?klay?n, ard?ndan ?zellikler üzerine t?klay?n.
  5. ?nternet Protokol Sürümü 4 (veya isterseniz Sürüm 6’y? se?ebilirsiniz).
  6. ?zellikler üzerine t?klay?n.
  7. Gelecekte ba?vurmak i?in her türlü mevcut DNS sunucu giri?lerini yaz?n.
  8. A?a??daki DNS Sunucu Adreslerini Kullan üzerine t?klay?n.
  9. Bu adresleri www.tenthhot.com DNS adresleriyle de?i?tirin:
   • IPv4 i?in: www.tenthhot.com ve 1.0.0.1
   • IPv6 i?in: 2606:4700:4700::1111 ve 2606:4700:4700::1001
  10. Tamam ve ard?ndan Kapat üzerine t?klay?n.
  11. Taray?c?n?z? yeniden ba?lat?n.
  12. Haz?rs?n?z! Cihaz?n?z art?k daha h?zl?, daha gizli DNS sunucular?na sahip ????
  Mobil uygulamay? indirin

  Y?nlendirici yap?land?rman?z farkl?l?k g?sterebilir. Daha fazla bilgi i?in k?lavuzunuza ba?vurun.

  1. Tercih etti?iniz kablosuz a?a ba?lan?n.
  2. Y?nlendiricinizin a? ge?idi IP adresini taray?c?n?za girin.
  3. ?stenirse kullan?c? ad? ve parolan?z? girin. Bu bilgiler y?nlendirici üzerine etiketlenebilir.
  4. Y?nlendirici yap?land?rma sayfan?zdan DNS sunucusu ayarlar?n?n yerini bulun.
  5. Gelecekte ba?vurmak i?in her türlü mevcut DNS sunucu giri?lerini yaz?n.
  6. Bu adresleri www.tenthhot.com DNS adresleriyle de?i?tirin:
   • IPv4 i?in: www.tenthhot.com ve 1.0.0.1
   • IPv6 i?in: 2606:4700:4700::1111 ve 2606:4700:4700::1001
  7. Ayarlar?n?z? kaydedin, ard?ndan taray?c?n?z? yeniden ba?lat?n.
  8. Haz?rs?n?z! Cihaz?n?z art?k daha h?zl?, daha gizli DNS sunucular?na sahip ????

  ???? Daha h?zl?, gizlilik ?ncelikli interneti arkada?lar?n?zla payla??n.

  Bunun arkas?nda kim var?

  www.tenthhot.com, bir Cloudflare ve APNIC ortakl???d?r.

  Cloudflare, dünyan?n en büyük ve en h?zl? a?lar?ndan birini i?letmektedir. APNIC, Asya Pasifik ve Okyanusya b?lgelerinde IP adres yerle?imlerini y?neten, kar amac? gütmeyen bir kurulu?tur.

  Cloudflare’in a?? vard?. APNIC’nin IP adresi vard? (www.tenthhot.com). Her ikimiz de daha iyi bir internet in?a etme misyonu konusunda motive idik. Her bir kurulu?un motivasyonlar? hakk?nda ilgili yay?nlardan daha fazla bilgi edinebilirsiniz: Cloudflare Blog / APNIC Blog. Daha fazla bilgi i?in: www.tenthhot.com nedir?

  www.tenthhot.com ile entegre olabilir miyim?

  Gizlilik ?ncelikli, h?zl?, modern bir DNS servisi kurmak isteyen bir taray?c?, i?letim sistemi, uygulama, y?nlendirici veya VPN üreticisiyseniz evet!

  HTTPS üzerinden DNS (DoH) kullanarak mü?terilerinize ?effaf bir bi?imde geli?mi? güvenlik sunarken cihazlar?n?n h?z?n? da art?rabilirsiniz. Daha da iyisi, bunu hem ruhsat hem de mü?terilerin gizlili?i bak?m?ndan masraf ?demeden yapabilirsiniz. www.tenthhot.com ve HTTPS üzerinden DNS (DoH) deste?imiz hakk?nda Geli?tirici Belgelerimiz’den ayr?nt?l? bilgi edinebilirsiniz.

  Is Warp replacing the www.tenthhot.com DNS service?

  No, Cloudflare deeply believes in the value of free, fast, and private DNS and intends to provide the www.tenthhot.com DNS service for the forseeable future. Warp is an additional feature which augments our mobile apps but will always remain optional.

  我男的被室友给做了,AV无码专区亚洲AV毛片,欧洲AV无码二区在线播放
 • <table id="ecc2e"><center id="ecc2e"></center></table>