• <table id="ecc2e"><center id="ecc2e"></center></table>

  S?k Sorulan Sorular

  Genel

  www.tenthhot.com nedir?

  Cloudflare.com gibi bir uygulamay? ziyaret etmek istedi?inizde bilgisayar?n?z?n uygulamay? yükleyebilmek i?in sizi hangi sunucuya ba?lamas? gerekti?ini bilmesi gerekir. Bilgisayarlar bu isimden adres ?evirisini nas?l yapaca??n? bilmedi?i i?in bunu yapmas?n? ?zel bir sunucudan ister.

  Bu ?zel sunucu, DNS yinelemeli ??zümleyici olarak adland?r?l?r. Bu ??zümleyicinin g?revi, belirli bir ad i?in adresi bulmakt?r, ?rne?in cloudflare.com i?in 2400:cb00:2048:1::c629:d7a2 gibi ve bu adresi isteyen bilgisayara vermektir.

  Bilgisayarlar, IP adresi taraf?ndan tan?mlanan belirli DNS ??zümleyicilerle konu?mak üzere yap?land?r?lm??t?r. Genellikle yap?land?r?lma, evinizde veya kablosuz internetteyseniz ?nternet Servis Sa?lay?c?n?z (ISP) taraf?ndan y?netilir (Comcast veya AT&T gibi), ofis internetine ba?l?ysan?z da a? y?neticiniz taraf?ndan y?netilir. Bilgisayar?n?z?n konu?tu?u yap?land?r?lm?? DNS ??zümleyiciyi kendiniz de de?i?tirebilirsiniz.

  DNS ??zümleyiciler ne yapar?

  ??zümleyiciler bir alan ad?n?n adresini nas?l bulaca??n? nereden bilir? üstten geriye do?ru ?al???rlar.

  Her ??zümleyici, alan adlar?n?n sonundaki g?rünmez ‘.’ i?aretini (?r. cloudflare.com.) nas?l bulaca??n? bilir. Dünyan?n d?rt bir yan?nda ‘.’ dosyas?n?n sunuculu?unu yapan yüzlerce sunucu vard?r. Cloudflare de o dosyay?, ISC ortakl??? arac?l???yla dünya ?ap?ndaki tüm sunucular?nda bar?nd?r?r. ??zümleyiciler bu sunucular?n IP adreslerini bilmek üzere sabit kodland?r?lm??t?r.

  ??zümleyici, zincirdeki, TLD veya alan sonundaki bir sonraki ba?lant?n?n nerede bulunabilece?ini k?k sunuculardan birine sorar. .com veya .org, TLD ?rnekleridir. Neyse ki k?k sunucular, tüm TLD sunucular?n?n konumlar?n? saklar ve b?ylece, DNS ??zümleyicinin gidip soraca?? bir sonraki IP adresini verir.

  Ard?ndan, ??zümleyici, TLD sunucular?na, ?rne?in ??zümleyicinin .com’a cloudflare.com’u nerede bulaca??n? sormas? gibi, arad??? alan? nerede bulaca??n? sorar. TLD, kendisini kullanan her alan?n konumunu i?eren dosyay? bar?nd?r?r. ??zümleyici, nihai IP adresine sahip oldu?unda, bilgisayar?n sorusunu yan?tlar.

  Tüm bu sisteme, bilgiyi bar?nd?ran sunuculara (bunlara belirleyici DNS denir) ve bilgi arayan sunuculara (DNS ??zümleyiciler) Alan Ad? Sistemi (Domain Name System - DNS) ad? verilir. DNS, internetin Google Haritalar program? gibidir. Yerlerin adlar?n? adres olarak tercüme eder ve b?ylece siz oraya nas?l gidece?inizi ??renirsiniz.

  www.tenthhot.com’in IPv6 deste?i var m??

  Evet www.tenthhot.com’in IPv6 deste?i var.

  www.tenthhot.com’in DNS ?nbelle?ini nas?l temizleyebilirim?

  www.tenthhot.com’in alan adlar? DNS ?nbelle?ini ?nbellek temizlik arac?n? kullanarak yenileyebilirsiniz. Alan ad?n? girmeniz, DNS kay?t türü (veya türlerini) se?meniz ve “?nbelle?i Temizle” dü?mesine basman?z gerekir.

  www.tenthhot.com ?in’de ?al???r m??

  Tam olarak de?il. DNS’nizi www.tenthhot.com’e g?re yap?land?rabilirsiniz; ancak, ?in’deki veri merkezlerimizden birine ula?mayacakt?r. Talep, bunun yerine, ?in s?n?rlar? d???ndaki veri merkezlerimizden birine y?nelecektir.

  www.tenthhot.com geli?tirici dosyalar?n? nereden bulabilirim?

  Buradan.

  Mobil Uygulama

  Mobil uygulama nas?l ?al???r?

  Uygulama, mobil telefonunuzun i?indeki di?er tüm uygulamalar?n DNS isteklerini bu ??zümleyici adresine g?ndermesini isteyen yerel bir ??zümleyiciyi ?al??t?r?r. DNS istekleri yerel ??zümleyiciye ula?t???nda bunlar? ?ifreler ve www.tenthhot.com’e g?nderir.

  www.tenthhot.com uygulamas? bir VPN midir?

  Hay?r. VPN uygulamas? tüm a? trafi?inize vekillik eder. www.tenthhot.com uygulamas? sadece mobil telefonunuzun DNS trafi?inin üzerine yazar ve onu güvenli?i k?lar.

  DNS giri?leri nelerdir?

  iOS’taki DNS giri?leri, telefonunuzun sordu?u tüm DNS sorular?n? i?erir. Uygulamalar?n?z ve mobil taray?c?n?z genellikle bu DNS sorular?n? olu?turur.

  Konsol giri?leri ne i?indir?

  Konsol giri?leri, Cloudflare’in ba?lant?n?zdaki hatalar? ay?klamas? i?in vard?r.

  ?yile?tirme ?nerisinde nas?l bulunabilirim?

  Tüm ?nerilerinizi okuyoruz. Uygulamadayken telefonu sallayarak iyile?tirme ?nerilerinizi g?nderebilirsiniz. Alternatif olarak, uygulama menüsüne gidip “Yard?m” üzerine dokunarak geri bildirim g?nderebilirsiniz.

  TLS üzerinden DNS ve HTTPS üzerinden DNS kullanmak aras?ndaki fark nedir?

  TLS üzerinden DNS ve HTTPS üzerinden DNS’nin her ikisi de telefondan sadece DNS sorgular?n? ?ifreler.

  HTTPS üzerinden DNS, ba?lant? noktas? 443’ü kullan?rken, TLS üzerinden DNS, ba?lant? noktas? 853’ü kullan?r. Baz? a?larda bu ba?lant? noktalar?ndan biri bloke edilmi? olabilir. E?er ba?lant? noktas? 443 blokeli ise TLS üzerinden DNS kullanman?z gerekir. E?er ba?lant? noktas? 853 blokeli ise HTTPS üzerinden DNS kullanman?z gerekir. Baz? durumlarda TLS üzerinden DNS, HTTPS üzerinden DNS’den daha h?zl? veya tam tersi olabilir.

  Hata raporunu nas?l g?nderebilirim?

  Uygulamay? sallayarak hata raporu g?nderebilirsiniz. Bunu yapt???n?zda, uygulama, hata raporu ile birlikte bir ekran g?rüntüsü ve konsol giri?lerini ekler. Konsol giri?leri, ba?lant?n?zdaki hatay? ay?klaman?za ve genel uygulama deneyiminizi iyile?tirmenize yard?mc? olur.

  www.tenthhot.com uygulamas?n? kullan?rken internet ba?lant?s? kesildi. Ne yapmal?y?m?

  B?yle bir durum s?z konusu olursa, uygulamay? kapat?p, uygulama ana sayfas?ndaki dü?meyi kullanarak uygulamay? tekrar a?may? deneyin. Sorun devam ederse, uygulamay? devre d??? b?rak?n ve bize bir hata raporu g?nderin.

  www.tenthhot.com uygulamas? “BA?LANIYOR” veya “YEN?DEN SüRDüRüLüYOR” olarak tak?l? kald?. Ne yapmal?y?m?

  Bu, a? ba?lant?n?z ge?ici olarak sekteye u?rad???nda veya veri ba?lant?n?z www.tenthhot.com’in ba?lant?lar?n? engelledi?inde olur.

  • Uygulamay? ana sayfas?ndaki dü?meyi kullanarak devre d??? b?rak?n.
  • iOS Ayarlar? uygulamas?n? a??n ve Ayarlar > Genel > S?f?rla sekmesine gidin.
  • A? Ayarlar?n? S?f?rla üzerine dokunun.
  • Cihaz?n?z? yeniden ba?lat?n; Wifi ba?lant?n?z oldu?undan emin olun.
  • Uygulamay? tekrar ba?lamay? deneyin.

  Bu i?lem ba?lanman?za olanak tan?mazsa, www.tenthhot.com uygulamas?n? devre d??? b?rak?n ve bize bir hata raporu g?nderin.

  VPN yüklemesi ileti?im kutusunda Tamam’a t?klayam?yorum. Ne yapmal?y?m?

  Tamam dü?mesine t?klayam?yorsan?z, ileti?im kutusunun üstünde ba?ka bir uygulama olabilir. Bu soruna yol a?t??? bilinen baz? uygulamalar aras?nda Lux Brightness, Night Mode, Twilight ve FileManager vard?r. Bu sorunu ?nlemek i?in soruna yol a?abilecek tüm uygulamalar? kapat?n veya kald?r?n.

  Uygulamay? a??k unuttum ama bir süre sonra kapand???n? fark ettim. Ne oldu?

  Telefonunuz uygulamay? devre d??? b?rakarak pil durumunu y?netmeye ?al???yor. ?rne?in Huawei cihazlar?n?n ?o?u, agresif haf?za ve gü? y?netimleri ile tan?n?r.

  Bunu a?a??daki ad?mlar? izleyerek düzeltebilirsiniz:

  • Telefonunuzda “Ayarlar” sekmesine gidin.
  • “?leri Düzey” se?ene?ini se?in
  • “Pil Y?neticisi” se?ene?ini se?in
  • “Korunan Uygulamalar” sekmesini a??n
  • www.tenthhot.com uygulamas? i?in “Ekran kapat?ld?ktan sonra, uygulamalar?n ?al??maya devam etmesine izin ver” se?ene?ini se?ebilirsiniz.

  www.tenthhot.com uygulamas? i?in neden kal?c? bir bildirim var?

  Android 8 veya üstü kullan?yorsan?z www.tenthhot.com uygulamas? i?in “DNS sorgular?n?z gizli ve daha h?zl?” yazan kal?c? bir bildirim g?rürsünüz.

  Bu Android OS (8.0+) taraf?ndan arka plan aktivitesi olan tüm uygulamalar i?in zorunlu k?l?nm??t?r.

  Telefonunuzdaki ?nemli bildirimlerle kar???kl??a yol a?mamas? i?in bildirimin ?nceli?ini “Dü?ük” olarak ayarl?yoruz.

  Bildirimi gizlemek i?in yapabilece?iniz bir ?ey var. Bunu yapt???n?zda www.tenthhot.com uygulamas?ndan di?er bildirimleri alman?z da engellenecektir. Ama i?te y?ntemi:

  1. Ayarlar?n?za gidin.
  2. Uygulamalar ve Bildirimler.
  3. Uygulamalar listesinden www.tenthhot.com uygulama ayar?n? a??n.
  4. “Bildirimler” se?ene?ine dokunun ve devre d??? b?rak?n.

  www.tenthhot.com uygulamas? bildirimini devre d??? b?rakt?m ama ?imdi “www.tenthhot.com pil kullan?yor” diyen ba?ka bir bildirim g?rüyorum. Endi?elenmeli miyim? Bunu nas?l kald?rabilirim?

  Endi?elenmenize gerek yok. Uygulaman?n bildirimini devre d??? b?rakt???n?z i?in Android OS ?imdi ba?ka bir bildirim g?ndererek pil kullan?m? hakk?nda uyar?yor ama ?ok fazla pil harcad??? i?in de?il, arka planda ?al??t??? i?in (bu durumda tüm DNS sorgular?n?z?n güvenli?ini sa?l?yor!).

  Bunu ?u ?ekilde kald?rabilirsiniz:

  1. Bildirim de?i?ip bir ?ubuk g?sterene kadar üzerine bas?l? tutun.
  2. ?ubu?a dokunun ve gri renge d?ndü?ünden emin olun.
  3. Bildirimi devre d??? b?rakmak i?in “Bitti” se?ene?ini se?in.

  VPN profilini ekleyemiyorum. Nas?l düzeltebilirim?

  Muhtemelen “Her Zaman A??k” ayar? etkinle?tirilmi? olan ba?ka bir VPN kullan?yorsunuz. Lütfen bunu devre d??? b?rak?n ve www.tenthhot.com’i etkinle?tirin.

  A?a??daki ad?mlar? izleyerek o sayfaya gidebilirsiniz:

  1. Ayarlar
  2. A? ve ?nternet
  3. Geli?mi?
  4. VPN
  5. www.tenthhot.com i?in ara? dü?mesi
  6. www.tenthhot.com i?in “Her Zaman A??k”? etkinle?tirin
  我男的被室友给做了,AV无码专区亚洲AV毛片,欧洲AV无码二区在线播放
 • <table id="ecc2e"><center id="ecc2e"></center></table>